2. หลักสูตรการฝึกอบรม

รับจัดบรรยายและฝึกอบรมนอกสถานที่ในรุปแบบ In-house Training โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ดังนี้
 

ลำดับที่เนื้อหาหลักสูตรเวลา (ชม.)
1หลักสูตรพื้นฐานต้นทุนผลิตภัณฑ์และการลดต้นทุนของโรงงาน

6
2หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพเพื่อลดของเสียในขบวนการผลิต

6
3หลักสูตรการอบรมพื้นฐานการใช้เครื่องมือวัดละเอียด

3
4หลักสูตรการวางแผนและควบคุมงบประมาณเพื่อให้เกิดกำไร

6
 5 หลักสูตรการวางแผนธุรกิจ Business Plan ในอนาคต

6
6หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพของขบวนการผลิต

6
7หลักสูตรการวางแผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ Sampling Plan

6
8หลักสูตรการฝึกอบรมวิศวกรรมคุณภาพ

18
9หลักสูตรการฝึกอบรมการเป็นหัวหน้างานที่ดี 12

1. หลักสูตรพื้นฐานต้นทุนผลิตภัณฑ์และการลดต้นทุนของโรงงาน

          เป็นหลักสูตรสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต และฝ่ายสนับสนุนการผลิต ควรที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับต้นทุนของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้ต่ำกว่าราคาขาย โดยที่ต้องรวมถึงต้นทุนงวดด้วย ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะยกระดับมาตรฐานความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถที่จะวิเคราะห์ผลต่างเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ซึ่งได้แก่วัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต ในระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์ของโรงงาน

2. หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพเพื่อลดของเสียในขบวนการผลิต

          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต และฝ่ายควบคุมคุณภาพ ควรที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวการจัดการบริหารคุณภาพโดยให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรเท่านั้น ไม่สามารถเลียนแบบกันได้ ดังนั้นก่อนที่จะดำเนินการกำหนดรูปแบบในการบริหารและสร้างจิตสานึกคุณภาพให้เกิดในองค์กร เราจะต้องทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กรของตนเองเสียก่อน โดยเริ่มจากตัวเรา ในเนื้อหาของหลักสูตรการบริหารและสร้างจิตสานึกคุณภาพจึงขอกล่าวถึงแนวโน้มของธุรกิจเพื่อปูทางไปสู่การปรับปรุงคุณภาพและการสร้างจิตสำนึกเสียก่อน

3. หลักสูตรการอบรมพื้นฐานการใช้เครื่องมือวัดละเอียด

          หลักสูตรนี้จะเน้นให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านช่างอุตสาหกรรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดละเอียด เพื่อจะได้ใช้เครื่องมือวัดละเอียดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล และสามารถวัดได้อย่างถูกต้อง เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไดอัลเกจ แฮนด์ทอร์ค ทอร์คเกจ โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นถึงการทำความเข้าใจและทักษะของการใช้เครื่องมือวัด และจะอบรมความรู้พื้นฐานทั่วไปในการที่จะส่งเครื่องมือไปสอบเทียบ
          ในเว็บไซต์ของ WRP มีคู่มือในการใช้เครื่องมือวัดละเอียดแนบอยู่เพื่อจะช่วยเหลือในการฝึกอบรมแบบ Self-Learning (ในกรณีที่บริษัทมีเครื่องมือวัดอยู่แล้ว) สำหรับบริํษัทที่มีเครื่องมืดวัดละเอียดไม่ครบหรือเพิ่งซื้อเครื่องมือวัดละเอียด สามารถติต่อเราเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงานได้ (หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการลงรายละเอียดถึงวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดในแต่ละประเภททาง WRP ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมให้แก่ท่านได้เนื่องจากไม่มีตัว Calibrator ที่จะทำการสอบเทียบ)

4. หลักสูตรการวางแผนและควบคุมงบประมาณเพื่อให้เกิดกำไร

          หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคลากรที่เตรียมตัวหรือเป็นผู้บริหารในฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต และฝ่ายสนับสนุนการผลิต ซึ่งต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับต้นทุนของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะควบคุมงบประมาณการผลิตสินค้าให้ได้ต่ำกว่าราคาขายเพื่อให้เกิดผลกำไร ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะยกระดับมาตรฐานความเข้าใจเพื่อให้ผู้บริหารมีความสามารถวิเคราะห์ผลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ของโรงงาน

5. หลักสูตรการวางแผนธุรกิจ (Business Plan) ในอนาคต

          บุคลากรที่เป็นผู้บริหารในฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต และฝ่ายสนับสนุนการผลิต ซึ่งต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือ Business Plan นั้น เป็นเสมือนกรอบแนวทางที่ทำให้การดำเนินการธุรกิจเป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ทำให้ผู้ประกอบการทั่วไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหม่มีความคิดและเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการที่กำลังคิดจะขยายกิจการแผนธุรกิจก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ร่วมทุน หรือสถาบันการเงินที่คุณต้องกู้ยืมเงินอีกด้วย

          แผนธุรกิจที่ดีจะต้องมองรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายนอก (โอกาส และอุปสรรค) สภาวะการแข่งขัน (คู่แข่ง ลูกค้าSupplier) และมองที่ปัจจัยภายใน ซึ่งผลจากการมองจะช่วยกำหนดทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจนั้นๆแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวในอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ได้  ดังนั้นแผนธุรกิจจะต้อง มีการ Update ทุกๆ 3-6 เดือน เมื่อผู้ประกอบการได้ข้อมูลใหม่ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ไม่ใช่การวางแผนธุรกิจเพยีงครั้งเดียวแล้วใช้ไปตลอดมีการรวบรวมสถิติของสาเหตุความล้มเหลวของธุรกิจมากกว่า 90% มีสาเหตุมาจากขาดการวางแผนธุรกิจที่ดี กล่าวคือ มักจะใช้ประสบการณ์ หรือ เชื่อในประสบการณ์อย่างเดียว และละเลยการวางแผนธุรกิจ เมื่อสภาวะแวดล้อมภายนอกเปลึ่ยน ก็มักจะปรับตัวไม่ทัน ดังนั้น ถ้าใช้ประสบการณ์ + การวางแผนธุรกิจที่ดี ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในธุรกิจลงได้มาก

8. หลักสูตรการฝึกอบรมวิศวกรรมคุณภาพ

          วิชาวิศวกรรมคุณภาพ เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางด้านคุณภาพและการบริหารคุณภาพพร้อมทั้งพัฒนาความสามารถในการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในงานทั้งแบบพื้นฐานและแบบประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคุณภาพไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาด้านคุณภาพในอุตสาหกรรมทั้งในภาคการผลิตและการบริการ

          กลยุทธ์หนึ่งที่สําคัญต่อการอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร คือ กลยุทธ์ทางด้านคุณภาพ นอกจากนี้ลูกค้าในยุคปัจจุบันได้คํานึงถึงคุณภาพทั้งในสินค้าและบริการมากขึ้น  การจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างความพึงพอใจ หรือการลดความไม่พอใจของลูกค้าลง ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพ และเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพจึงมีความสําคัญต่อการแข่งขันของโรงงาน

9. หลักสูตรการฝึกอบรมการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Technique)

          เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและการบริหารวิธีการทำงานของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในงานทั้งแบบพื้นฐานและแบบประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในภาคการผลิตและการบริการ

          กลยุทธ์ที่สำคัญต่อการเติบโตขององค์กร คือ กลยุทธ์ทางการบริหารและการจัดการองค์กรของหน่วยงาน ซึ่งจะคำนึงถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและการจัดการจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของโรงงาน


         *** โปรดดูรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรที่ Link ด้านล่างครับ ***


ค่าบริการในการฝึกอบรมจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของแต่ละหลักสูตรและอุปกรณ์ประกอบการสอน*  จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมควรจะอยู่ที่ 15-20 ท่าน / การฝึกอบรม 1 ครั้ง (ค่าฝึกอบรมเฉลี่ยประมาณท่านละ 600-800 บาท / การอบรม 6 ชั่วโมง)

ในช่วงเช้า  การฝึกอบรมจะเริ่มเวลา   9.00 น. และ พักเวลา 12.00 น.
ในช่วงบ่าย การฝึกอบรมจะเริ่มเวลา 13.00 น. และ เลิกอบรมเวลา 16.00 น.

* ขอให้ท่านหรือหน่วยงานที่สนใจสอบถามรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นลำดับแรก
* ค่าฝึกอบรมเฉลี่ยจะไม่รวมถึงหลักสูตรการอบรมพื้นฐานการใช้เครื่องมือวัดละเอียดที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายของเครื่องมือที่แยกออกต่างหาก
* ค่าเดินทางสำหรับการฝึกอบรมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลคิดครั้งละ 1,000 บาท / วัน หรือท่านสามารถจัดรถมารับผู้บรรยายโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
* หากท่านใดมีความสนใจในหลักสูตรแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ ท่านสามารถสั่งซื้อเอกสารของการฝึกอบรมได้โดยตรง โดยส่ง E-mail มาที่ 
  teerawat.w@wrp-factoryconsultant.com หรือดูรายละเอียดที่หน้า " ติดต่อเรา "