1. หลักสูตรพื้นฐานต้นทุนผลิตภัณฑ์และการลดต้นทุนของโรงงาน

1. หลักการและเนื้อหาในหลักสูตร

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต และฝ่ายสนับสนุนการผลิต ควรที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับต้นทุนของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้ต่ำกว่าราคาขาย โดยที่ต้องรวมถึงต้นทุนงวดด้วย ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะยกระดับมาตรฐานความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถที่จะวิเคราะห์ผลต่างเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ซึ่งได้แก่วัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต ในระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์ของโรงงาน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพ่ื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของต้นทุนมาตรฐานและวิธีการกำหนดต้นทุนมาตรฐาน
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจสามารถวิเคราะห์ผลต่างเกี่ยวกับการผลิต ได้แก่วัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต และสินค้าที่มีตำหนิหรือเป็นของเสีย วึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบต้นทุนงานสั่งทำที่ต้องเบิกชดเชยวัตถุดิบเพื่อทำการแก้ไขงาน รวมถึงระบบ Oracle ที่สำคัญที่ต้องใช้งานด้วย
2.3 เพื่อได้ทราบถึงจุดคุ้มทุน Break Even Piont และแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต

3. เวลาการฝึกอบรม
ผู้รับการฝึกอบรมจะได้ฝึกทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเวลารวม 6  ชั่วโมง โดยผู้รับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

4. คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม
เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้าแผนกหรือผู้ควบคุมงานฝ่ายผลิต วางแผนการผลิตและสนับสนุนสายการผลิตหรือผู้ที่สนใจ

5. วิธีการฝึกอบรม
บรรยายพร้อมสื่อประกอบการฝึกอบรม และ Workshop

6. สถานที่ฝีกอบรม
ห้องประชุมที่บริษัทจัดให้


7. หัวข้อการฝึกอบรม


 ลำดับที่ หัวข้อหลักสูตรเวลา(นาที)
 1ภาพรวมโดยทั่วไปของธุรกิจและผลการประกอบการ   30
 2ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ผลกำไร-ขาดทุน      60
 Coffee Break 15
 3Fixed Cost และ จุดคุ้มทุน BEP / Workshop  45
 4Yield / Workshop     30
 Lunch  
 5ทบทวนทฤษฏีของภาคเช้า  15
 6อธิบายถึงข้อมูลในขบวนการผลิตกับส่วนที่สำคัญของต้นทุน60
 7ตัวอย่างต้นทุนของผลิตภัณฑ์หลัก     15
 Coffee Break 15
 8การวางแผนงานเป็นไตรมาส โดยเปรียบเทียบกับ Gross Margin 45 
 9Workshop - ถาม/ตอบคำถาม 30
 รวม   360


8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 -  ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในต้นทุนของผลิตภัณฑ์และช่วยในการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อลดต้นทุน
 -  ผู้อบรมสามารถนำความรู้มาใช้ในระบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบันทึกผลได้ถูกต้อง
 -  ผู้อบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในสายบังคับบัญชาของตนเองได้