3. หลักสูตรการอบรมพื้นฐานการใช้เครื่องมือวัดละเอียด

1. หลักการและเนื้อหาในหลักสูตร

          หลักสูตรนี้จะเน้นให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านช่างอุตสาหกรรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดละเอียด เพื่อจะได้ใช้เครื่องมือวัดละเอียดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล และสามารถวัดได้อย่างถูกต้อง เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไดอัลเกจ แฮนด์ทอร์ค ทอร์คเกจ โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นถึงการทำความเข้าใจและทักษะของการใช้เครื่องมือวัด และจะอบรมความรู้พื้นฐานทั่วไปในการที่จะส่งเครื่องมือไปสอบเทียบ
          ในเว็บไซต์ของ WRP มีคู่มือในการใช้เครื่องมือวัดละเอียดแนบอยู่เพื่อจะช่วยเหลือในการฝึกอบรมแบบ Self-Learning (ในกรณีที่บริษัทมีเครื่องมือวัดอยู่แล้ว) สำหรับบริํษัทที่มีเครื่องมืดวัดละเอียดไม่ครบหรือเพิ่งซื้อเครื่องมือวัดละเอียด สามารถติต่อเราเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงานได้ ( หมายเหตุ : หากบริษัทต้องการลงรายละเอียดถึงวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดในแต่ละประเภททาง WRP ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมให้แก่ท่านได้เนื่องจากไม่มีตัว Calibrator ที่จะทำการเปรียบเทียบ )

2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการใช้เครื่องมือวัดละเอียด
2.2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจถึงวิธีการเลือกใช้ชนิดของเครื่องมือวัด เข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบขนาดได้ถูกต้องและแม่นยำ

3. เวลาการฝึกอบรม
ผู้รับการฝึกอบรมจะได้ฝึกทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเวลารวม 3  ชั่วโมง โดยผู้รับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

4. คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม
เป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือวัดเกี่ยวข้องกับการทำงาน
หรือผู้ที่สนใจ

5. วิธีการฝึกอบรม
บรรยายพร้อมสื่อประกอบการฝึกอบรม และ Workshop

6. สถานที่ฝีกอบรม
ห้องประชุมที่บริษัทจัดให้


7. หัวข้อการฝึกอบรม


ลำดับที่ลำดับที่เวลา (นาที)
1ความสำคัญของเครื่องมือวัด    30
2ทดสอบปฏิบัติการใช้งาน การบำรุงรักษาเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 30
ทดสอบปฏิบัติการใช้งาน การบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์ 30
4ทดสอบปฏิบัติการใช้งาน การบำรุงรักษาไดอัลเกจ30
5ทดสอบปฏิบัติการใช้งาน การบำรุงรักษาแฮนด์ทอร์ค 30
6การสอบเทียบเครื่องมือวัด 30
 รวม    180 


8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 -  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เรื่องมือวัดละเอียดเพื่อจะช่วยในการปรับปรุงวิธีการทำงานไห้ดีขึ้น
 -  ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในสายบังคับบัญชาของตนเองได้

Ċ
ธีรวัฒน์ วีระพันธุ์,
10 มี.ค. 2562 00:54