4. หลักสูตรการวางแผนและควบคุมงบประมาณเพื่อให้เกิดกำไร

1. หลักการและเนื้อหาในหลักสูตร

บุคลากรที่เป็นผู้บริหารในฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต และฝ่ายสนับสนุนการผลิต ซึ่งต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับต้นทุนของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะควบคุมงบประมาณการผลิตสินค้าให้ได้ต่ำกว่าราคาขายเพื่อให้เกิดผลกำไร ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะยกระดับมาตรฐานความเข้าใจเพื่อให้ผู้บริหารมีความสามารถวิเคราะห์ผลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ของโรงงาน

เนื้อหาและเวลาในการฝึกอบรมจะกำหนดหลังจากมีการปรึกษารายละเอียดกับท่านที่สนใจเสียก่อน

ตัวอย่างรายงานและการวางแผนเพื่อควบคุม

1. การวัดประสิทธิภาพของโรงงาน


2. การควบคุมต้นทุนผลิตภัณฑ์


3. การประมาณการคำสั่งซื้อ