5. หลักสูตรการวางแผนธุรกิจ (Business Plan) ในอนาคต

1. หลักการและเนื้อหาในหลักสูตร

บุคลากรที่เป็นผู้บริหารในฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต และฝ่ายสนับสนุนการผลิต ซึ่งต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ หรือ Business Plan นั้น เป็นเสมือนกรอบแนวทางที่ทำให้การดำเนินการธุรกิจเป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ทำให้ผู้ประกอบการทั่วไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหม่มีความคิดและเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการที่กำลังคิดจะขยายกิจการแผนธุรกิจก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ร่วมทุน หรือสถาบันการเงินที่คุณต้องกู้ยืมเงินอีกด้วย

แผนธุรกิจที่ดีจะต้องมองรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายนอก (โอกาส และอุปสรรค) สภาวะการแข่งขัน (คู่แข่ง ลูกค้าSupplier) และมองที่ปัจจัยภายใน ซึ่งผลจากการมองจะช่วยกำหนดทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจนั้นๆแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวในอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ได้  ดังนั้นแผนธุรกิจจะต้อง มีการ Update ทุกๆ 3-6 เดือน เมื่อผู้ประกอบการได้ข้อมูลใหม่ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ไม่ใช่การวางแผนธุรกิจเพยีงครั้งเดียวแล้วใช้ไปตลอดมีการรวบรวมสถิติของสาเหตุความล้มเหลวของธุรกิจมากกว่า 90% มีสาเหตุมาจากขาดการวางแผนธุรกิจที่ดี กล่าวคือ มักจะใช้ประสบการณ์ หรือ เชื่อในประสบการณ์อย่างเดียว และละเลยการวางแผนธุรกิจ เมื่อสภาวะแวดล้อมภายนอกเปลึ่ยน ก็มักจะปรับตัวไม่ทัน ดังนั้น ถ้าใช้ประสบการณ์ + การวางแผนธุรกิจที่ดี ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในธุรกิจลงได้มาก

ตัวอย่างการประมาณการของคำสั่งซื้อ