8. หลักสูตรการฝึกอบรมวิศวกรรมคุณภาพ

หลักสูตรการฝึกอบรมวิศวกรรมคุณภาพ

วิชาวิศวกรรมคุณภาพ เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางด้านคุณภาพและการบริหารคุณภาพพร้อมทั้งพัฒนาความสามารถในการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในงานทั้งแบบพื้นฐานและแบบประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคุณภาพไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาด้านคุณภาพในอุตสาหกรรมทั้งในภาคการผลิตและการบริการ

1. ความสําคัญ

กลยุทธ์หนึ่งที่สําคัญต่อการอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร คือ กลยุทธ์ทางด้านคุณภาพ นอกจากนี้ลูกค้าในยุคปัจจุบันได้คํานึงถึงคุณภาพทั้งในสินค้าและบริการมากขึ้น  การจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างความพึงพอใจ หรือการลดความไม่พอใจของลูกค้าลง ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพ และเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพจึงมีความสําคัญต่อการแข่งขันของโรงงาน


2. การปรับพื้นฐานความรู้

หัวข้อที่ใช้ประเมินผลเบื้องต้น

2.1 สถิติสาหรับงานวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน (Fundamental Engineering Statistics)

2.2 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน (Fundamental Manufacturing Processes)

2.3 แนวความคิดคุณภาพขั้นพื้นฐาน (Fundamental Quality Concept)


3. หลักสูตรการฝึกอบรม

หัวข้อวิชาเรียนพื้นฐาน

3.1 สถิติทางวิศวกรรม (Advanced Engineering Statistics)

3.2 วิศวกรรมคุณภาพเบื้องต้น (Introduction to Quality Engineering)

หัวข้อวิชาเทคนิคทางสถิติ

3.3 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง (Design and Analysis of Experiment : DOE and FMEA)

3.4 วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ (Reliability Engineering)

หัวข้อวิชาระบบบริหารงานคุณภาพ

3.5 การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)

3.6 ระบบการประกันคุณภาพ (Advanced Quality Assurance)

3.7 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและวิศวกรรม (Statistical and Engineering Process Control)

3.8 การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Process Improvement)

3.9 วิธีการและขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพ (Advanced Methods for Quality Improvement)

3.10 การวางแผนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ (Quality Planning for New Products)

3.11 การบริหารคุณภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic Quality Management) 

หัวข้อพิเศษ

3.12 การออกแบบและการวิเคราะห์ระบบการผลิต (Design and Analysis of Manufacturing Systems)

หัวข้อวิชาในการตัดสินใจ

3.13 การวิเคราะห์การลงทุน (Analysis of Investments)

3.14 การตัดสินใจเบื้องต้น (Introduction to Decision Analysis)

3.15 การประเมินระบบคุณภาพ (Quality Systems Evaluation)


4. สิ่งที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับ

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเอง

2) มีความรู้ในแก้ปัญหาด้านคุณภาพทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดยสามารถประยุกต์ทฤษฎีได้อย่างถูกต้อง

3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสมและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน

5) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารโดยใช้ศัพท์ทางเทคนิค

6) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถวิเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆโดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่

7) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

(8) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการที่สําคัญหรือการปฏิบัติการได้ด้วยตนเองโดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์