9. หลักสูตรการฝึกอบรมการเป็นหัวหน้างานที่ดี

หลักสูตรการฝึกอบรมการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Technique)


      เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและการบริหารวิธีการทำงานของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในงานทั้งแบบพื้นฐานและแบบประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในภาคการผลิตและการบริการ


1. ความสำคัญ

กลยุทธ์ที่สำคัญต่อการเติบโตขององค์กร คือ กลยุทธ์ทางการบริหารและการจัดการองค์กรของหน่วยงาน ซึ่งจะคำนึงถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและการจัดการจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของโรงงาน


2. การปรับพื้นฐานและทบทวนความรู้

2.1 การสื่อสาร

2.2 การบริหารบุคคลและประเมินพนักงาน

2.3 ระบบงบประมาณ


3.เนื้อหาวิชาเฉพาะทาง

3.1 การจัดการปฏิบัติการงาน Operation Management

3.2 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

3.3 การวัดและการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร (Balanced Scorecard)

3.4 การจัดการเครือข่ายอุปทาน (Supply Chain Management)

3.5 การวางแผนงานโดยรวม (Planning)


4. สิ่งคาดว่าที่จะได้รับหลังการฝึกอบรม

4.1 มีความรู้ในการปรับปรุงและแก้ปัญหาการบริหารงานทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดยสามารถประยุกต์ทฤษฎีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4.2 มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป

4.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4.4 มีมนุษย์สัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

4.5 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น