1. โปรแกรมการช่วยเหลือทางธุรกิจและการบริหารงาน

**** เชิญพบกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทางบริษัท WRP-Factory Consultant ได้เขียนและจัดทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนท่านในการดำเนินธุรกิจและการบริหารกิจการในโรงงานให้สะดวกยิ่งขึ้น ***

โปรแรมสำเร็จรูป - การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ แบบมาตรฐาน (Standard Cost System) VS แบบกระบวนการ (Process Cost System)

          นวันที่ 30 มกราดม 2563 ทาง WRP ขอนำเสนอโปรแกรมการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ แบบ " ระบบต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost System) และแบบกระบวนการ (Process Cost System) " :ซึ่งรวมอยู่ในโปรแกรมเดียวกันมาให้ท่านลองศึกษาและใช้งานครับ.....
          ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าต้นทุนการผลิตนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะกำหนดว่าสินค้าจะมีราคาถูกหรือแพง เพราะต้นทุนการผลิตมีส่วนประกอบหลายอย่างที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิต ทั้ง วัสดุ, ค่าแรงงาน, ค่าใช้จ่ายต่างๆ (ค่าโสหุ้ย)  ดังนั้น การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต จึงสำคัญเป็นอย่างมากในการควบคุมราคาสินค้าเพื่อให้มีต้นทุนที่ต่ำลง ทำให้เกิดผลกำไรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาด  ระบบต้นทุนการผลิตนั้นมีวิธีการคิดที่แตกต่างกันออกไปหลายแบบ โดยระบบต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost System) จะเน้นถึงการวิเคราะห์และบริหารจัดการในเชิงระบบการตัดสินใจของผู้บริหารโดยจะมองในภาพรวมว่าทิศทางของต้นทุนการผลิตเป็นอย่างไร และจะมีนโยบายในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างไร ซึ่งต้นทุนมาตรฐานนี้จะไม่ผันแปรตามจำนวณการผลิตแต่จะใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจที่จะผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ว่า "ผลิตได้" หรือ "ผลิตไม่ได้" เป็นอย่างดี 
          แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อผลิตสินค้าจริงต้นทุนกระบวนการ (Process Cost System) อาจแตกต่างไปจากต้นทุนมาตรฐานก็ได้ทำให้เราต้องเปรียบเทียบต้นทุนทั้ง 2 ค่านี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงมาเพื่อทำให้เกิดผลกำไร โปรดติดตามรายละเอียดของโปรแกรมนี้โดยการ Download โปรแกรมโดยการเก็บไว้ใน Folder ของท่าน เพื่อการใช้งานแบบปรกติครับ

โปรดดาวน์โหลดที่ไฟล์ด้านล่าง 

Program WRP Process Cost  VS Standard Cost_new release1.xls-Example2.xlsx
Program WRP Process Cost  VS Standard Cost_new release1.xls-Template1.xlsxโปรแรมสำเร็จรูป - การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ แบบมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อให้ท่านได้ตั้งราคาขาย Sales Price ที่เหมาะสม

          ต้นทุนการผลิต เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะกำหนดว่าสินค้าจะมีราคาถูกหรือแพง เพราะต้นทุนการผลิตมีส่วนประกอบหลายอย่างที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิต ทั้ง วัสดุ, ค่าแรงงาน, ค่าใช้จ่ายต่างๆ (ค่าโสหุ้ย)  ดังนั้น การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต จึงสำคัญเป็นอย่างมากในการควบคุมราคาสินค้าเพื่อให้มีต้นทุนที่ต่ำลง ทำให้เกิดผลกำไรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาด  ระบบต้นทุนการผลิตนั้นมีวิธีการคิดที่แตกต่างกันออกไปหลายแบบ แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงแบบ ระบบต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost System) เท่านั้น

          ระบบต้นทุนมาตรฐานจะแตกต่างจากระบบต้นทุนแบบสั่งทำและระบบต้นทุนกระบวนการซึ่งสองแบบนั้นจะใช้ข้อมูลในอดีตเป็นหลักในการวิเคราะห์หาต้นทุนการผลิต ซึ่งจะเป็นต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริง และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต ส่วนระบบต้นทุนมาตรฐานนี้จะเน้นการวิเคราะห์และบริหารจัดการในเชิงระบบการตัดสินใจของผู้บริหารโดยจะมองในภาพรวมว่าทิศทางของต้นทุนการผลิตเป็นอย่างไร และจะมีนโยบายในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างไร ซึ่งต้นทุนมาตรฐานนี้จะไม่ผันแปรตามจำนวณการผลิตแต่จะใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจที่จะผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้หรือไม่...ได้เป็นอย่างดี....ใน วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โปรดทดลองใช้โปรแกรมนี้ได้เลยครับ

1) ต้วอย่างของโปรแกรมที่ได้ป้อนข้อมูลแล้ว และขอให้ท่านดาวน์โหลด (Download) เพื่อเก็บ ไฟล์ (File) ไว้ใน โฟลเดอร์ (Folder) ของท่านเองครับ

โปรดดาวน์โหลดที่ไฟล์ด้านล่าง : Program WRP Standard Cost_new release4.xls-Example2.xlsx

2) เทมเพลท (Template )เปล่าที่ทำไว้ให้ท่านได้ป้อนข้อมูล โดยที่โปรแกรมนี้จะมีระบบป้องกันการแก้ไขและจะเปิดให้ท่านบันทึกและแก้ไขข้อมูลในส่วนที่อนุญาติเท่านั้นครับ

โปรดดาวน์โหลดที่ไฟล์ด้านล่าง : Program WRP Standard Cost_new release4.xls-Template4.xlsx

หากท่านใดมีข้อสงสัย กรุณาติต่อได้ที่ e-Mail : teerawat.w@wrp-factoryconsultant.com ครับโปรแกรมการดำเนินธุรกิจแบบขายตรง

          ปัจจุบันนี้การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆในประเทศของเรามีการขายผ่านช่องทางการขายตรงมากขึ้น ซึ่งการขายนี้จำเป็นจะต้องมีการกระจายสินค้าโดยอาศัยสมาชิกขายตรงหลายระดับ ทำให้ข้อมูลในการขายนั้นมีความหลากหลาย ดังนั้นทางบริษัท WRP-Factory Consultant จึงได้จัดทำโปรแกรม Excel สำเร็จรูปขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ อาทิ เช่น ชื่อบริษัท ช่องทางการติดต่อ เงื่อนไขการเป็นสมาชิกการขายตรง รายชื่อของสมาชิกทุกระดับ ยอดการจำหน่ายสินค้าในแต่ละเดือน ข้อมูลการรับเบิก-จ่ายสินค้าต่องวด โดยท่านที่สนใจสามารถที่จะบันทึกข้อมูลต่างๆทั้งหมดไว้ในโปรแกรมที่เดียวกันและมีข้อมูลสรุปได้เป็นรายเดือน ดังตัวอย่างที่แสดงไว้บางส่วนในหัวข้อการประชาสัมพันธ์ โดยบริษัทจะเปิดให้ท่านได้ทดลองใช้โปรแกรมนี้ได้ใน วันที่ 22 กันยายน 2561 โปรดทดลองใช้ได้เลยครับ

1) ต้วอย่างของโปรแกรมที่ได้ป้อนข้อมูลแล้ว และขอให้ท่านดาวน์โหลด (Download) เพื่อเก็บ ไฟล์ (File) ไว้ใน โฟลเดอร์ (Folder) ของท่านเองครับ

โปรดดาวน์โหลดที่ไฟล์แนบด้านล่าง : Program WRP Marketing release2_Teerawat Weerapun

2) เทมเพลท (Template )เปล่าที่ทำไว้ให้ท่านได้ป้อนข้อมูล โดยที่โปรแกรมนี้จะมีระบบป้องกันการแก้ไขและจะเปิดให้ท่านบันทึกและแก้ไขข้อมูลในส่วนที่อนุญาติเท่านั้นครับ

โปรดดาวน์โหลดที่ไฟล์แนบด้านล่าง : Program WRP Marketing release2_Template for Direct Sales

หากท่านใดมีข้อสงสัย กรุณาติต่อได้ที่ e-Mail : teerawat.w@wrp-factoryconsultant.com ครับ


โปรแกรมสำเร็จรูป การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Standard Cost) เมื่อเปรียบเทียบกับ ต้นทุนจริง (Actual Cost) 

          ทางบริษัท WRP ได้จัดทำโปรแกรมการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Standard Cost) เมื่อเปรียบเทียบกับ ต้นทุนจริง (Actual Cost) เพื่อทำให้ท่านได้ทราบถึงต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีดัชนืชี้ให้ท่านได้เห็นว่าต้นทุนตัวใดมีแนวโน้มที่สูงขึ้นและจะทำให้ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นขาดทุน โดยท่านจะต้องรีบเข้าไปควบคุมและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เนื่องจากโปรแกรมนี้มีความซับซ้อนไม่เหมือนกับโปรแกรมที่ให้ท่านทดลองใช้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆดังที่ผ่านมาทั้ง 3 โปรแกรม ( รวมถึงโปรแกรมการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ด้วย ) ทาง WRP จึงขอคิดค่าบริการในการออกแบบโปรแกรมนี้แก่ท่านที่สนใจ ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีจุดเด่นๆดังต่อไปนี้

1. ท่านสามารถเปรียบเทียบต้นทุนแบบมาตรฐาน กับ ต้นทุนจริง ได้ถึง 3 ผลิตภัณฑ์ ในเวลาเดียวกัน
2. โปรแกรมนี้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนจริง ได้ถึงสามช่วงเวลา
3. สามารถบันทึกข้อมูลวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนได้ถึง 100 รายการ
4. แสดงถึงข้อมูลวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่เป็นวัสดุที่ใช้ร่วมกันในหลายผลิตภัณฑ์
5. โปรแกรมจะแสดงถึงจำนวนของการผลิตขั้นต่ำสุด Minimum Order Quantity (MOQ)
6. ท่านสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อการใช้จ่าย Manufacturing Overhead Cost ได้ด้วยตัวท่านเอง

การสั่งจองโปรแกรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ท่านที่สนใจในโปรแกรมนี้สามารถทดลองโปรแกรมนี้ได้โดยการขอโปรแกรมทดลอง (Demo) ผ่านช่องทาง e-Mail : teerawat.wrp-factoryconsultant.com หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข : 02-987-6737 และขอให้ท่านช่วยระบุที่อยู่เพื่อการจัดส่งโปรแกรม Demo นี้ด้วย
2. ทางบริษัท WRP จะจัดส่งโปรแกรม Demo ให้ท่านทดลองใช้ (ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์โดยการปิดฟังก์ชั่นบางรายการเอาไว้) โดยจะจัดส่งโปรแกรมผ่านทาง e-Mail เท่านั้น
3. หลังจากทดลองใช้แล้วหากท่านพึงพอใจ (ประมาณ 1-2 สัปดาห์) ท่านสามารถสั่งซื้อโปรแกรมที่มีฟังชั่นครบสมบูรณ์นี้ได้ตามที่อยู่ในหัวข้อที่1 โดยขอให้ท่านแจ้งสถานที่ติดต่อ และเบอรโทรศัพท์เอาไว้ ทางบริษัท WRP จะติดต่อกลับโดยจะแจ้งช่องทางและวิธีการชำระเงินให้ท่านทราบอีกครั้ง อนึ่งการสั่งซื้อโปรแกรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
3.1 โปรแกรมนี้มีราคา 1,200 บาท ต่อ 1 ชุด
3.2 หากท่านต้องการปรับข้อความ หรือ ข้อมูลบางรายการ ท่านสามารถแจ้งมาให้บริษัท WRP แก้ไขให้ท่านได้ในช่วงเวลาของการสั่งซื้อ ซึ่งเราจะจัดส่งโปรแกรมให้ท่านทันทีหลังจากที่ปรับปรุงโปรแกรมแล้วไม่เกิน 5 วันของการทำงาน 
3.3 โปรแกรมนี้ออกแบบโดยบริษัท WRP ห้ามมิให้ผู้ใดทำการดัดแปลงนอกจากการขออนุญาตและมีการยินยอมจากทางบริษัทเท่านั้น

         ทางบริษัท WRP ต้องขอขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้เข้าชมเว๊บไซต์ของเราด้วยดึเสมอมาครับ


ตัวอย่าง : การเปรียบเทียบต้นทุนแบบมาตรฐาน กับ ต้นทุนจริง ได้ถึง 3 ผลิตภัณฑ์ ในเวลาเดียวกัน        ตัวอย่าง : ท่านสามารถบันทึกข้อมูลวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนได้ถึง 100 รายการตัวอย่าง : ท่านสามารถเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนจริง ได้ถึงสามช่วงเวลา
ตัวอย่าง : ท่านสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อการใช้จ่าย Manufacturing Overhead Cost ได้ด้วยตัวท่านเองตัวอย่าง : ในขั้นตอนนี้โปรแกรมจะช่วยคำนวณต้นทุนจริงโดยอัตโนมัติ 


ตัวอย่าง : ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการการเปรียบเทียบ ต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost กับ ต้นทุนจริง Actual Cost

Ĉ
ธีรวัฒน์ วีระพันธุ์,
21 ก.ย. 2561 21:57
Ĉ
ธีรวัฒน์ วีระพันธุ์,
21 ก.ย. 2561 21:57
Ĉ
ธีรวัฒน์ วีระพันธุ์,
29 ม.ค. 2563 02:17
Ĉ
ธีรวัฒน์ วีระพันธุ์,
29 ม.ค. 2563 02:18
Ĉ
ธีรวัฒน์ วีระพันธุ์,
26 ม.ค. 2563 17:06
Ĉ
ธีรวัฒน์ วีระพันธุ์,
26 ม.ค. 2563 17:05