1.2 การวัดประสิทธิภาพของขบวนการผลิตด้วย Yield

         ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพของขบวนการผลิตเป็นปัจจัยหลักทึ่ได้มีบทบาทเข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิต ดังนั้นเป้าหมายในการพัฒนาอีกส่วนที่สำคัญก็คือการลดของเสียที่เกิดจากขบวนการต่างๆในระหว่างการผลิต ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของขบวนการจึงวัดผลด้วยมาตรวัดขบวนการผลิต (Process Matric) ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับการควบคุมคุณภาพอึกส่วนหนึ่งด้วย การประเมินผลจะวัดจากความถี่หรือหรือจำนวนครั้งของความผิดพลาด (Defect) ที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายที่นับเป็นหน่วยของชิ้นงาน (Defective) ส่งผลให้มีต้นทุนในการซ่อมงาน (Rework) หรือต้องทิ้งงานชิ้นนั้นไป (Scrap) ตัวชึ้วัดนี้จะเปรียบเทียบระหว่างการผลิตงานที่ผลลัพธ์ออกมาแล้ว (Out-put) เป็นของดี กับจำนวนงานที่ผลิตหรือป้อนเข้าไปในขบวนการในแต่ละสถานี (In-put)
 
อัตราผลผลิตดีYield =
  ผลลัพธ์ออกมาแล้ว (Out-put) เป็นของดี
จำนวนงานที่ผลิตหรือป้อนเข้าไป (In-put)


      
เราได้อะไรกับการที่รู้อัตราผลผลิตดีในแต่ละสถานี และอัตราผลผลิตดีรวม

1. เราทราบประสิทธิภาพของขบวนการผลิตที่มีข้อมูล Out-put ที่ได้ใกลักับความเป็นจริงทำให้การวางแผนงานและการส่งมอบงานหรือผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
2. ช่วยในการควบคุม In-put, WIP และการเบิกวัตถุดิบไม่ให้มาก หรือ น้อยเกินไป
3. สามารถควบคุมของเสียและต้นทุนของการซ่อมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น
5. สามารถวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ และควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม