2. การควบคุมต้นทุน

2.1 งบการเงิน (Financial Statement)

       งบการเงิน เป็นรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกิจการ และแสดงฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้
  งบดุล (Balance Sheet)
–  งบกำไรขาดทุน (Income Statement)
  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน (Statement of Change in Financial Position)
ในที่นี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนเท่านั้น คลิกดูรายละเอียด

2.2 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Cost of Goods/Products)

ส่วนประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (Cost of a Manufactured Product / Cost of Goods) จะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งถ้าพิจารณาในด้านทรัพยากรที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าแล้ว ประกอบด้วย คลิกดูรายละเอียด

2.3 จุดคุ้มทุน (Break Even Point : BEP)

       การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า จำนวนสินค้าที่ขาย และกำไรจากการขายสินค้าเพื่อดูว่ากิจการจะต้องผลิตและขายสินค้าเป็นจำนวนเท่าใดจึงจะคุ้มทุนพอดี ซึ่งจำนวนหน่วยของสินค้าที่ขายหรือปริมาณยอดขายจะทำให้ยอดขายหรือรายได้ของกิจการเท่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดพอดี เรียกว่า “จุดคุ้มทุน” (Break Even Point) คลิกดูรายละเอียดหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรด - ติดต่อเรา