2.1 งบการเงิน (Financial Statement)

ประเภทของงบการเงิน (Type of Financial Statement)

          งบการเงิน เป็นรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกิจการ และแสดงฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้
  งบดุล (Balance Sheet)
–  งบกำไรขาดทุน (Income Statement)
  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน (Statement of Change in Financial Position)
ในที่นี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนเท่านั้น

งบกำไรขาดทุน (Income Statement)
          งบกำไรขาดทุน เป็นรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงว่าในระยะเวลาหนึ่งๆ กิจการมีรายได้รวมทั้งสิ้นเท่าใด และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเท่าใด หากรายได้รวมทั้งสิ้นมากกว่ารายจ่ายรวมทั้งสิ้นก็จะเกิดผลกำไร

การแบ่งประเภทรายการในงบกำไรขาดทุน
1. รายได้ (Income or Revenues) หมายถึงผลตอบแทนจากการที่กิจการได้รับจากการประกอบการโดยปรกติอันเนื่องมาจากการจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการ รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์  ซึ่งเป็นผลทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น หรือหนี้สินลดลง รายได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.1  รายได้จากการขาย (Sales) หรือรายได้จากการดำเนินงาน (Operating Revenues) หมายถึง รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งถือเป็นรายไดปรกติ

1.2  รายได้อื่นๆ (Other Revenues) หมายถึง รายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานปรกติ  ตามข้อ 1.1 ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร เงินปรกติ  ตามข้อ 1.1 ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร เงินปันผลรับเป็นต้น

2.  ค่าใช้จ่าย (Expense) หมายถึง สินทรัพย์ของกิจการที่ลดลงหรือ หนี้สินที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการผลิต การจัดหาสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการจำหน่ายสินค้าและการบริการ ค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งตามประเภทของธุรกิจได้ดังนี้
2.1 กิจการให้บริการ จะมีค่าใช้จ่ายที่แสดงในงบกำไรขาดทุน 2 ประเภทคือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (Operating Expenses) เช่นค่าพาหนะ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses) เช่น ดอกเบี้ยจ่าย  ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
2.2  กิจการขายสินค้า จะมีค่าใช้จ่ายที่แสดงในงบกำไรขาดทุน 2 ประเภทคือ
ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) หมายถึงต้นทุนสินค้าที่ขายระหว่างงวด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ( Operating Expenses)  แบ่งออกเป็น 2 เภทคือ
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) เช่นเงินเดือนพนักงานขาย ค่านายหน้า ค่าโฆษณา
2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป (Administrative and General Expenses) ได้แก่เงินเดือนฝ่ายบริหาร ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคา  เป็นต้น
2.3  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)
3. กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ (Net Income or Net Loss) ในกรณีที่รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายจะเกิดผลกำไรสุทธิ แต่หากรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายจะเกิดผลขาดทุนสุทธิ
4. ภาษีเงินได้ (Income Tax) หมายถึงรายจ่ายของกิจการที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลตามกำไรที่หามาได้ตามงวดบัญชีหนึ่ง

ผังของงบกำไรขาดทุนต่องวด และ ตัวอย่างการบันทึกรายได้