3.3 หลักเกณฑ์การตัดสินใจในการยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทตามระดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์

นัยยะที่ 1 : ด้านความสำคัญเชิงมูลค่าการใช้งาน ( Function )
นัยยะที่ 2 : ด้านความสำคัญพิจารณาจากลักษณะผลิตภัณฑ์ ( Products Characteristic ) และการตรงต่อข้อกำหนด (Conformance to Standard)

นัยยะที่ 1 : ด้านความสำคัญเชิงมูลค่าการใช้งาน ( Function )

        

          แบ่งกลุ่มตามการใช้งาน ยกตัวอย่าง เช่น ระบบการ ปิด-เปิด จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่

กลุ่ม A = มีระบบการเปิด-ปิดที่ซับซ้อน หลายขั้นตอน เช่น มีระบบล๊อค , มีการสไลด์ , มีระบบไฟฟ้าเกี่ยวข้อง

กลุ่ม B = มีระบบการเปิดปิดที่ไม่ซับซ้อน เช่น มีบานพับ ,สปริง

กลุ่ม C = มีระบบการเปิด-ปิดง่ายเป็นแบบครอบหรือสวม


นัยยะที่ 2 : พิจารณาจากลักษณะผลิตภัณฑ์ (Products Characteristic)


          แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่

กลุ่ม A = ผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยม,ผลิตจำนวนจำกัด,Limited Edition,ผลิตครั้งแรก, ขั้นตอนการผลิตยากมีหลายขั้นตอนในการทำงาน,มีชิ้นส่วนโลหะ,มีงานไม้ทำสี, ทำจากวัตถุดิบหนังแท้,ราคาค่อนข้างสูง เช่น ราคาตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป

กลุ่ม B = สั่งผลิตซ้ำ,ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอน,ราคาขายอยู่ระดับกลาง เช่น ราคาตั้งแต่ 600 - 1400 บาท,วัตถุดิบประเภทพลาสติก,ไม้

กลุ่ม C = ขั้นตอนการผลิตง่ายและสั้น ราคาขายต่ำกว่า 600 บาท ,วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นกระดาษหรือผ้า


มาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์


  1. แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามระดับความสำคัญ

  2. การแบ่งพื้นที่ความสำคัญของการตรวจสอบ  3. หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ  4. ระดับความรุนแรงของตำหนิ/ข้อบกพร่อง


Critical Defect

ข้อบกพร่องที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม และข้อบกพร่องที่มีผลต่อฟังก์ชั่นการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้และข้อบกพร่องในเรื่องความสวยงามที่รุนแรงมองเห็นชัดเจน และส่งผลต่อการยับยั้งการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรง


Major Defect

ข้อบกพร่องที่เป็นปัญหาอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดหรือมีโอกาสที่จะส่งผลต่อการใช้งานหรือทำให้ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ลดลง


Minor  Defect

ข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดและมีผลกระทบเล็กน้อยต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์และอาจส่งผลกระทบให้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ลดลง5. หลักเกณฑ์การตัดสินใจในการยอมรับผลิตภัณฑ์ะพิจารณาจากหัวข้อหลักดังนี้

1) หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทตามระดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ AA, AB

2) การแบ่งพื้นที่การยอมรับของผลิตภัณฑ์ ( Zone  A, B, C )

3) พิจารณาจากลำดับของความรุนแรงของตำหนิ Critical, Major, Minor)

                             
                                               ตัวอย่างการตัดสินใจชิ้นงาน