3.5 เส้นโค้งลักษณะเฉพาะปฏิบัติการ

ส้นโค้งลักษณะเฉพาะปฏิบัติการ Operating Characteristic Curve 
หมายถึงเส้นโค้งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นในการยอมรับผลิตภัณฑ์ กับ ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มา (Defective หรือ Yield ) เพื่อกำหนดแผนการชักตัวอย่าง


ขอให้พิจารณา OC Curve ทั้ง 3 ตัวอย่างคือ
ตัวอย่างที่ 1 : Lot Size เล็ก , AQL  C = 0, Major = 1.0, Minor = 2.5
ตัวอย่างที่ 2 : Lot Size ค่อนข้างเล็ก, AQL  C = 0, Major = 2.5, Minor = 4.0
ตัวอย่างที่ 3 : Lot Size ปานกลาง , AQL  C = 0, Major = 1, Minor = 2.5 หรือ Major = 2.5, Minor = 4.0
จาก OC Curve ทั้ง 3 ตัวอย่างสรุปได้ว่า
1)  ขนาดของลอต (N)  ต้องมีขนาดปานกลาง อย่าแบ่งจำนวนโดยการแยกออกเป็นประเทศ (ย่อยออกไป) เพราะว่าจะทำให้ Sample Size (n) และจำนวน Ac , Re ลดลง
2)  รหัสอักษรซึ่งจะจำแนกระดับการตรวจสอบ คือ ระดับการ ตรวจสอบทั่วไป(General/Normal Inspection Level) ขอให้เป็น Level II หรือ Level I เท่านั้นเนื่องจากว่าโอกาสที่จะพบ D น้อยลง ถ้าเป็น Level III แล้วรหัสอักษร จะเพิ่มขึ้น
3)  การตรวจสอบขอให้เป็น การตรวจสอบแบบปกติ (normal inspection) เท่านั้น
4)  ระดับคุณภาพเพื่อการยอมรับ AQL  ควรจะเป็น Major = 2.5 , Minor =4.0 เท่านั้น เพราะถ้าน้อยกว่านี้โอกาสที่จะเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธไม่ยอมรับ ลอต สูง โดยถ้าหากว่าเป็น งานที่ผลิตยากและลูกค้ามี ความต้องการที่ Major = 1.0, Minor = 2.5 โอกาสที่จะผ่านคือ Pa แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
คำถาม หากว่าต้องการให้ Pa มากกว่า 50 ดังนั้น D หรือ p ควรเป็นเท่าใด

     บทสรุป ความสัมพันธ์ของ OC, Yield  กับกวรยอมรับ Lot ดังแสดงในรูปด้านล่าง


สรุปแบบแผนการสุ่มตัวอย่าง

ในการที่จะรักษาโอกาสในการยอมรับ Lot ของผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุดสิ่งที่ต้องคำนึงก่อนการตกลงกับลูกค้ามีดังนี้คือ
1.ต้องทราบ Yield หรือ Defect ของผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิดโดยคร่าว ๆ 
2.ต้องกำหนด Defect อย่างเด่นชัดว่า ตำหนิ / หรือข้อบกพร่องแบบใด ระดับใด เป็น Critical, Major และ Minor เพื่อที่จะระบุ % AQL ได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริง หากระบุผิด โอกาสของการยอมรับ Lot จะน้อยมากแม้ว่า Yield จะสูงก็ตาม (ดูจากคำถามที่ผ่านมา)
3.ต้องกำหนดการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบเชิงเดี่ยว โดยเป็นการสุ่มตรวจทั่วไปแบบปรกติ 
4.ควรพึงระลึกเสมอ ถ้าหากไม่ได้กำหนด ระดับของข้อบกพร่อง และ AQL ห้าม มิให้ลูกค้ากำหนดการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบ 10, 15, 20…..% ของจำนวนงานที่ส่ง เพราะว่า โอกาสยอมรับ Lot นั้นมีน้อยมากเนื่องจาก ไม่ได้คำนวณตัวเลขของการยอมรับ Ac, Re มาจากข้อมูลทางสถิติ