4. การวางแผนผลิต

4.1 การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Planning and Developing a New Product)

       นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสายการผลิตนั้น นักออกแบบวิธีการทำงานจะใช้กระบวนการในแก้ปัญหามาช่วยกำหนดวิธีการผลิตและวิธีการทำงาน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่และสามารถออกแบบกระบวนการผลิตและวิธีการทำงานได้อย่างเหมาสม ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสายการผลิตจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกัน คือ
1.การวางแผน
2.การเตรียมการผลิต
3.การผลิต
4.2 การวางแผนการผลิต(Production Planning)

        จุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตคือแผนธุรกิจ (Business Plan) ซึ่งเป็นการวางเป้าหมายการขายของธุรกิจในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ว่า Business Plan จะวางเป้าหมายในการทำธุรกิจว่าจะไปในทิศทางใด โดยที่มุ่งในหัวข้อต่างๆดังนี้
-  จะขายสินค้า หรือบริการใด
-  ลูกค้ากลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้า/บริการ
-  อะไรที่จะเป็นจุดขายที่จะทำให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเรา
-  เงินทุนที่ต้องใช้มากน้อยเพียงไร และจะหามาจากแหล่งทุนใด
-  ผลตอบแทนที่คาดหวังจะได้รับจากการทำธุรกิจ
          ในระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning) และวัสดุคงคลัง (Inventory) แต่ละระดับของการวางแผนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือ คลิกดูรายละเอียด

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรด - ติดต่อเรา

การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning)