4.1 การวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ (Planning for a New Product)

จุดประสงค์ของการวางแผนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

         นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสายการผลิตนั้น นักออกแบบวิธีการทำงานจะใช้กระบวนการในแก้ปัญหามาช่วยกำหนดวิธีการผลิตและวิธีการทำงาน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่และสามารถออกแบบกระบวนการผลิตและวิธีการทำงานได้อย่างเหมาสม ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสายการผลิตจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกัน คือ
1.การวางแผน
2.การเตรียมการผลิต
3.การผลิต

การวางแผน


          เป็นขบวนการตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด โดยให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้แล้ว ในการออกแบบวิธีการทางานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น มีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ

1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการเขียนแบบลงในพิมพ์เขียวแสดงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ขนาด รูปร่าง น้ำหนัก วัสดุที่ใช้และประโยชน์ในการใช้สอยต่างๆ

2. การออกแบบขบวนการผลิต เป็นการกาหนดระบบการผลิตในรูปของเส้นทางการผลิต(Process Routing ) ซึ่งได้แก่ ขั้นการปฏิบัติงานที่จำเป็นลำดับขั้นตอนของการ ปฏิบัติงาน ตำแหน่งในการวางเครื่องจักร ขนาด และค่าความคลาดเคลื่อนในการผลิต รวมถึงเครื่องมือวัดและเครื่องใช้ที่จำเป็น

3. การออกแบบวิธีการ เป็นการบันทึกวิธีการทำงาน ที่จะต้องใช้ภายในบริเวณที่ปฏิบัติงานได้แก่ บันทึกว่า คนงานปฏิบัติงานอย่างไร ในบริเวณปฏิบัติงาน พื้นที่ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการไหลของงาน (flow) ในการออกแบบวิธีการปฏิบัติงานนั้นอาจใช้การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเลือกหาวิธีที่ดีที่สุด ณ จุดนี้ที่จะต้องมีการประสานด้านข่าวสารเกี่ยวกับการวางแผนในขั้นตอนอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้แน่ในว่า งานทุกอย่างที่จะทำสามารถปฏิบัติได้จริง และสัมพันธ์กับวิธีการควบคุมการทำงานที่ได้ตั้งไว้

4. การออกแบบเครื่องมือและเครื่องใช้ เป็นรายการแสดง เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานประกอบด้วย jigs, fixture ,dies ,gauges หรือ เครื่องจักร

5. การออกแบบผังโรงงาน เป็นการกำหนดเนื้อที่การใช้งานทั้งหมดภายในโรงงานโดยแสดงรายละเอียดของสถานที่ตั้งของเครื่องมือและเครื่องใช้ สถานที่ตั้งของอะไหล่ สถานที่ตั้งของฝ่ายให้บริการ ผังแสดงบริเวณ ปฏิบัติงาน ผังแสดงที่ตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุแสดงความ สัมพันธ์ระหว่างคนงานกับเครื่องจักร เป็นต้น

6. การกำหนดเวลามาตรฐาน เป็นการตั้งข้อมูลเวลาสำหรับกิจกรรมที่เครื่องจักรปฏิบัติหรือเวลา สาหรับ กิจกรรมที่คนงานปฏิบัติ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจเป็น วัฏจักร ( cyclic ) หรือไม่เป็นวัฏจักร ( no- cyclic ) ก็ได้ ผลของการกำหนดเวลาจะเป็นข้อมูลเวลาที่ใช้ในการประมาณต้นทุนและควบคุมแรงงานโดยทั่วไป

         การวางแผนทั้ง 6 ด้าน เมื่อทำสำเร็จแล้วจะเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนที่สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันและ ตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นแล้วให้ติดตามการทำงานตามแผนนั้นให้แน่ใจว่าทุกด้านทำได้ทันเวลา

การเตรียมการผลิต

          ข้อมูลด้านการวางแผนทั้งหมดเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องส่งไปยังหน่วยผลิต เพื่อดำเนินการดังนี้
1.ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทำงานกับเวลาที่ตั้งไว้
2.เลือกและฝึกหัดพนักงานให้ปฏิงานตามวิธีที่กำหนดไว้
3.มอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
4.ทดลองใช้วัสดุและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆเช่นเครื่องมือ หรือ เครื่องจักร ว่าเหมาะสมหรือไม่ถ้าไม่เหมาะสมก้ให้แก้ไขในทันที


การผลิต

          เป็นขั้นตอนการผลิตสินค้าตามที่ได้วางแผนและเตรียมการผลิตไว้ เป็นขั้นตอนของการใช้พนักงาน-เครื่องจักรและวัสดุ เพื่อผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีสิ่งสาคัญที่จะต้องแสดงให้เห็นเด่นชัดในการออกแบบวิธีการ
ทำงานคือ
1.การป้องกันวิธีการทำงานไม่ให้เบี่ยงเบนจากมาตรฐานวิธีการทำงานที่ตั้งไว้
2.ทำการตรวจสอบวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้นำไปสู่การพัฒนาวิธีการทำงานที่ดีกว่า ซึ่งจะกล่าวในเนื้อหาเทคนิคการผลิต