การปฎิบัติงานโดยใช้หลักการ 5ส+3TEI

           ในปัจจุบันนี้ในโรงงานต่างๆ ที่เปิดดำเนินการในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นของชาวตะวันตก เอเชีย หรือที่เป็นของชาวไทย ส่วนใหญ่แล้วมักจะนิยมสร้างวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรโดยใช้หลักการ 5ส และ 3 TEI เพื่อที่จะทำให้พื้นที่การทำงานในโรงงานนั้นมีความสะอาด เป็นระเบียบ มีสุขอนามัยที่ดี และสามารถควบคุมได้ ดังนั้นทาง WRP จึงขอนำเสนอวิธีการปฎิบัติงานในสถานที่ทำงานโดยใช้หลักการ 5ส และ 3 TEI มาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาครับ (กรุณาเปิดไฟล์ .pdf ที่ Link: WRP 5ส และ 3 Tei ที่อยู่ด้านล่างครับ)


          หมายเหตุ ในการทำ 5 ส. ในข่วงเริ่มต้นนั้น หลายๆท่านอาจมีความกังวลในหัวข้อ ส สะดวกว่าควรทำอย่างไร ทาง WRP จึงขอจัดทำบทความ การปฏิบัติ  ส สะดวก โดยการนำหลักการ Visual Control มาช่วยโดยต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญ  3 ประการ ดังนี้ คือ  1.ประสิทธิภาพ) 2.คุณภาพ) 3.ความปลอดภัย โดยที่ท่านผู้ขมสามารถดูรายละเอียดที่ Link : การควบคุมด้วยการมองเห็น กับ ส สะดวก ครับ
Ċ
ธีรวัฒน์ วีระพันธุ์,
9 มิ.ย. 2562 00:59
Ċ
ธีรวัฒน์ วีระพันธุ์,
12 มิ.ย. 2562 02:34