แผนสำหรับลดต้นทุนการผลิต

          สวัสดีครับท่านผู้ชม ในเวลานี้บริษัทหรือโรงงานต่างๆได้เผชิญกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นและมีปัจจัยที่กระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานนั่นก็คือต้นทุนที่สูงขึ้น จากสาเหตุนี้จึงมีผู้ชมหลายท่านได้สนใจติดต่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีลดต้นทุนในการผลิต ทาง WRP จึงได้ให้คำปรึกษาและจัดส่งแบบสอบถามเพื่อทำการประเมินปัญหาเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆคือให้ท่านทั้งหลายได้จัดทำแผนการการปรับปรุงกระบวนการผลิตรวมทั้งจัดทำแผนการฝึกอบรมให้ตรงกับปัญหาของบริษัทหรือโรงงานโดยใช้หลักการ " 5 Gen" เพื่อหาสมมุติฐานของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งตอนเริ่มต้นอาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมการเพื่อหาข้อมูลไปบ้าง เนื่องจากประสบการที่ผ่านมาพบว่าหลักสูตรที่จัดกันทั่วๆไปนั้นมักจะกล่าวถึงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรแบบโดยรวมซึ่งจะใช้ได้กับหลายๆบริษัทจึงมักไม่เน้น หรือ Specify ลงไปในระบบหรือกระบวนการผลิตที่เกิดปัญหาขึ้นจริงในบริษัทหรือโรงงานนั้น ส่งผลให้พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วนั้นขาดแนวทางในการปรับปรุงโดยไม่ทราบว่าควรจะเริ่มต้นปรับปรุงตัวเองหรือหน่วยงานในหัวข้อใดเป็นอันดับแรกและใครจะเป็นผู้นำกลุ่มในการแก้ไขปัญหา ( Black Belt - 6 Sigma) ทำให้ประสิทธิภาพในการปรับปรุงการแก้ปัญหาในระบบหรือกระบวนการผลิตนั้นไม่ได้ผลเท่าที่ควรและเกิดความล่าช้าขึ้นได้ 
          ทาง WRP ได้จัดทำเอกสารสำหรับการประเมินระบบบริหารการจัดการคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้กับทุกท่านที่สนใจ เนื่องจากต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality: COQ) นั้นจะเป็นต้นทุนที่แฝงอยู่ในต้นทุนของการผลิตถึง 30% ด้วยกัน ถ้าหากทุกท่านแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้เสียก่อนก็จะทำให้ลดต้นทุนได้มากกว่าการที่จะพึ่งการปรับปรุงกำลังการผลิตให้มากขึ้นแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งยิ่งผลิตก็จะมีต้นทุนแฝงเพิ่มมากขึ้นโดยการปรับปรุงกำลังการผลิตนั้นควรจะเป็นแผนการปรับปรุงในลำดับถัดไป เอกสารสำหรับการประเมินนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด 48 หน้า ซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ 9 หัวข้อดังนี้


          กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประเมินเพื่อนำมาวิเคราะห์หาจุดที่ต้องการปรับปรุงอย่างถูกต้องและต่อเนื่องนั้นจะประกอบด้วยฝ่ายผลิต, ฝ่ายคุณภาพ, ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายวางแผนการผลิต ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและสนับสนุนการผลิตโดยตรง โดยมีเงื่อนไขหรือมีข้อกำหนดในการประเมินดังนี้

ส่วนที่ 1

1. การประเมินจะทำโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ฝ่ายผลิต, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายคุณภาพ และฝ่ายวางแผนการผลิต          
2. ให้แต่ละกลุ่มอ่านบทนำและทำการทบทวนพื้นฐานทางธุรกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ             
3. ให้หาข้อมูลข้อร้องเรียนผลิตภัณฑ์จากลูกค้าและมูลค่าที่ต้องเสียไปในปี 2561จนถึงปัจจุบัน                                            
4. ศึกษาข้อมูลความสูญเสียหลักที่เกิดจากความผิดพลาดที่เกิดในโรงงาน                                                  
5. บันทึกข้อมูลหัวข้อ 2 – 5 ลงในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ไห้   
                                                                                                     
ส่วนที่ 2

เริ่มทำการประเมินในแบบสอบถามทั้ง 3 หัวข้อคือ
6. การประเมินระบบบริหารการจัดการคุณภาพ
7. การประเมินระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
8. การประเมินทักษะของผู้ปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 3

9. สรุปผลเพื่อทำแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นต่อไป

          ขอให้ทุกกลุ่มทำการประเมินให้ครบทุกข้อโดยการประเมินจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นขอให้ทำการสรุปเพื่อวิเคราะห์หาจุดที่ต้องการแก้ไขและปรับปรุงอย่างเร่งด่วน โดยอาจแบ่งแผนการปรับปรุงออกเป็น 2 ระยะ คือ

1. แผนการปรับปรุงระยะสั้นเพื่อแก้ไขปัญหาใหญ่หรือสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบคุณภาพ
2. แผนการปรับปรุงระยะกลางเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ

          โดยให้ระบุรายละเอียด เช่น แผนการฝึกอบรมเฉพาะทางให้แต่ละกลุ่ม, การปลูกจิตสำนึกคุณภาพในองค์กร และหลักการ Zero Defect ลงไปในแผนการปรับปรุงเป็นต้น

          ทาง WRP หวังว่าบทความ, แบบสำรวจ, ตัวอย่าง และข้อสรุปในการประเมินแบบต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ท่านมีแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตด้วยการปรับปรุงระบบคุณภาพและการควบคุมผลิตภัณฑ์ในบริษัทหรือโรงงานของท่านได้ในระดับหนึ่ง ขอให้โชคดีครับ